Procedury bezpieczeństwa i zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łąkiem podczas pandemii (od 1 września 2021r.)

 

Informacje ogólne

 1. Od 1 września 2021r. szkoła prowadzi zajęcia w formie stacjonarnej.
 2. Placówka podejmuje wszelkie możliwe rozwiązania, mające na celu zminimalizowanie ryzyka zakażeniem wirusem COVID-19.
 3. Zasady funkcjonowania placówki są przestrzegane przez wszystkich członków społeczności szkolnej i udostępnione w szkolnym sekretariacie, a kluczowe informacje przekazane uczniom i rodzicom za pomocą dziennika elektronicznego lub strony internetowej szkoły www.splakie.pl
 4. Możliwa jest zmiana wariantu funkcjonowania szkoły (w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i organem prowadzącym), w przypadku wzrostu zagrożenia epidemiologicznego. Wówczas szkoła może przejść na mieszaną formę kształcenia (hybrydową), polegającą na zawieszeniu zajęć grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne); lub całkowicie na kształcenie zdalne.

Organizacja zajęć w placówce (szkoła i oddziały przedszkolne)

 1. Do szkoły oraz oddziału przedszkolnego, może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych, oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Dzieci mogą być przyprowadzane do placówki i z niej odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa, dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. W autobusie dowożącym dzieci do szkoły obowiązuje zasłonięcie ust i nosa. Sugeruje się, by uczniowie w miarę możliwości, unikali korzystania z dowożenia do szkoły. Konieczne jest stosowanie zasad obowiązujących w transporcie publicznym: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia.
 4. Osoby wchodzące do budynku szkolnego zobowiązane są do korzystania z płynu dezynfekującego, znajdującego się przy wszystkich wejściach do szkoły. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci, które po wejściu do placówki mogą umyć ręce ciepłą wodą z mydłem lub je zdezynfekować.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;
  b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m
  c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
  d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu).

  Na terenie części szkolnej, osoby przyprowadzające dzieci, nie mogą wchodzić do sal lekcyjnych. Dzieci odprowadzane są dolnym wejściem od strony boiska szkolnego i zostawione na korytarzu szkoły. W szatni jednocześnie, w miarę możliwości, może przebywać 8 osób (tak, żeby zachowany był odstęp między osobami co najmniej 1,5m.)

  Osoby przyprowadzające dzieci do oddziału przedszkolnego, wchodzą tylko do przedsionka, z którego wychowankowie odbierani są przez pracownika przedszkola. Dalsze czynności obsługowe wykonują pracownicy placówki. Po zajęciach, rodzice odbierają dziecko, ubrane i przygotowane do wyjścia również z przedsionka.
 6. Obecność osób z zewnątrz będzie ograniczona do niezbędnego minimum. Osoby te będzie obowiązywało stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, obecność tylko osób bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).
 7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w oddziale przedszkolnym, opiekun za zgodą dyrektora placówki, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dystans w stosunku do innych dzieci oraz pracowników, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe). Może to być tyko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
 8. Po korzystaniu z placu zabaw, używane przez grupę przyrządy zostaną niezwłocznie zdezynfekowane.
 9. Komunikacja z opiekunami uczniów powinna odbywać się w miarę możliwości w sposób zdalny. Rodzice uczniów są zobowiązani do odczytywania informacji – ogłoszeń i wiadomości – w dzienniku elektronicznym, natomiast w przypadku przedszkola – na grupach poprzez komunikator Messenger.
 10. Spotkania wychowawców z rodzicami zostaną ograniczone do minimum i organizowane w miarę potrzeb.. Na spotkaniach obowiązują zasady zasłaniania ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie odstępu między osobami co najmniej 1,5m.
 11. W przypadku podejrzenia stanu podgorączkowego, uczniowi mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym. Termometr jest dezynfekowany po użyciu. Przy temperaturze 37,5◦ i wyższej, dziecko zostaje odizolowane a rodzice/opiekunowie powiadomieni o konieczności odebrania go z placówki.
 12. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń/przedszkolak zostaje natychmiastowo odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (tzw. izolatce – sala koło archiwum). Dziecko pozostaje pod opieką (w przypadku przedszkolaka – pomocy nauczyciela, w przypadku ucznia – pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły), zachowując dystans między osobami minimum 2 m. Niezwłocznie powiadamiany jest opiekun dziecka o konieczności odebrania podopiecznego ze szkoły.
 13. Wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce lub zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu (zasłanianie ust łokciem) oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 14. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w Sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, zostaną usunięte lub dostęp do nich będzie uniemożliwiony. Dywany i wykładziny z przedszkola i klas 1-3 zostaną zwinięte (w miarę możliwości).
 15. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć, muszą zostać wyczyszczone lub zdezynfekowane.
 16. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 17. Wszystkie Sale muszą być wietrzone przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw. Wietrzenie odbywa się również w dni wolne od zajęć.
 18. W Sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga, będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
 19. W czasie przerw sale lekcyjne będą wietrzone, a części wspólne (korytarze, szatnie itp.) co najmniej raz na godzinę. W sprzyjających warunkach atmosferycznych zajęcia będą prowadzone przy otwartych oknach lub na zewnątrz.
 20. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie przebywają na dworze lub na korytarzach według ustalonego porządku.
 21. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.
 22. Uczniowie oraz dzieci przedszkolne, nie zabierają do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. W przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami, u których jest taka potrzeba, należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały zabawek innym, natomiast opiekunowie prawni dziecka powinni zadbać, by zabawka, dany przedmiot, był regularnie czyszczony/prany/dezynfekowany.
 23. Dzieci przedszkolne nie mogą dzielić się swoim jedzeniem z innymi dziećmi. Opiekunowie muszą dopilnować, by podopieczni nie dotykali pudełek śniadaniowych innych dzieci.
 24. Dzieci przedszkolne i uczniowie nie będą mieć ze sobą kontaktu na terenie szkoły.
 25. Ograniczony do minimum zostanie kontakt między grupami przedszkolnymi (różne godziny zabaw na placu, różna godzina przejścia na stołówkę, rozsadzenie dzieci z grup przedszkolnych po obu stronach stołówki).
 26. Przy wejściu do szatni jest udostępniony środek dezynfekujący.
 27. W świetlicy szkolnej jest udostępniony płyn dezynfekujący na biurku opiekuna. W świetlicy okna są uchylone w czasie zajęć i na przerwach.
 28. Kontakt personelu kuchennego, pracowników administracji i obsługi sprzątającej powinny być ograniczone do niezbędnego minimum.
 29. Dystrybutor z wodą pitną jest przeniesiony do pokoju socjalnego. Dostęp do niego możliwy będzie tylko pod nadzorem pracownika szkoły.
 30. Działalność sklepiku szkolnego jest zawieszona na czas obowiązywania niniejszych procedur.

Przychodzenie dzieci do szkoły

 1. Dzieci przyjeżdżają do szkoły autobusem szkolnym w dwóch turach: Laskowo, Scholastykowo, Łąkie SHR – 7.20, Kiełpin, Trudna, Łąkie wybudowa w kierunku Wiśniewki – 7.58. Dzieci te wchodzą wejściem głównym i udają się do szatni. W szatni może jednocześnie znajdować się maksymalnie 8 osób. Należy zachować dystans między osobami z różnych klas.
 2. Dzieci przywożone przez rodziców oraz dojeżdżające we własnym zakresie – wchodzą od strony boiska nie wcześniej, niż o 7.45.
 3. W świetlicy szkolnej wyznaczone są miejsca dla klas tak, aby dzieci przebywały w miarę możliwości z osobami ze swojej klasy. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Wszystkie osoby trzecie , wchodzące do szkoły, w tym rodzice uczniów, mają obowiązek dezynfekować dłonie oraz mieć zakryte usta i nos. Nie wolno też wchodzić tym osobom do pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 3. Uczniowie i pracownicy zobowiązani są do regularnego mycia rąk ciepłą wodą z mydłem.
 4. Pracownicy przypominają uczniom na bieżąco konieczność mycia rąk - szczególnie po przyjściu do szkoły (nauczyciel dyżurujący przy wejściu do szkoły, pracownik sprzątający), przed jedzeniem (opiekun stołówki na przerwie obiadowej), po powrocie ze świeżego powietrza (nauczyciel dyżurujący na boisku szkolnym) i po skorzystaniu z toalety (wszyscy pracownicy).
 5. Pracownicy szkoły zobowiązani są do utrzymywania czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 6. Dezynfekcja pomieszczeń jest przeprowadzana ściśle według zaleceń producenta.
 7. Dezynfekcja pomieszczeń będzie dokonywana po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
 8. Klamki drzwi do łazienek, poręcze, deski klozetowe, baterie przy umywalkach w łazienkach oraz włączniki światła w łazienkach będą dezynfekowane po każdej przerwie (dezynfekcja odnotowana w specjalnym zeszycie).
 9. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 10. Przed wejściem do korytarzyka na zajęcia z wychowania fizycznego, na świetlicę oraz do klasy informatycznej uczniowie i nauczyciel zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Nauczyciel jest zobowiązany do dopilnowania dezynfekcji rąk przez uczniów.
 11. W klasie informatycznej, w oddziałach przedszkolnych, w gabinecie pedagoga szkolnego oraz kantorku nauczyciela wychowania fizycznego z przyrządami do zajęć, wykorzystuje się lampę bakteriobójczą, w celu usunięcia bakterii i wirusów z przedmiotów trudnych do zdezynfekowania.
 12. W szkole na górnym holu jest przygotowany pojemnik na zużyte rękawiczki jednorazowe i maseczki.

Gastronomia

 1. Przy organizacji żywienia w placówce zostaje zachowana odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5m.
 2. Pracownicy szczególną uwagę zwracają na utrzymanie wysokiej higieny stanowiska pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 3. Spożywanie posiłków odbywa się na dwóch przerwach: 11.35 i 12.35.
 4. Przed pierwszą przerwą obiadową, dzieci z klas 1 i 2, przychodzą z wychowawcą na stołówkę o godz. 11.25 i 11.30.
 5. Uczniowie spożywają posiłek przy stolikach z rówieśnikami ze swojej klasy.
 6. Kontakt personelu kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi, ograniczony jest do minimum.
 7. Po każdej grupie osób spożywających posiłek, stoły i oparcia krzeseł są dezynfekowane.
 8. Proces odbierania posiłku z okienka koordynuje opiekun na stołówce lub intendent szkoły.
 9. Uczniowie stoją w kolejce po obiad od strony wejścia do szkoły z boiska (korytarzyk), zachowując pożądany odstęp. Po odebraniu posiłku przechodzą bezpośrednio do stołówki. Cały proces pozwala na uniknięcie przepychania się osób pobierających posiłek i tych już idących z posiłkiem do stolika.
 10. Przy wydawaniu posiłku uczniowie muszą zachować odstęp 1,5m.
 11. Naczynia i sztućce są myte i wyparzane w zmywarce przy użyciu detergentu.
 12. W stołówce dania i produkty podawane są przez pracowników (zupa i 2 danie).

Biblioteka szkolna

 1. W bibliotece szkolnej, oprócz nauczyciela, mogą przebywać 3 osoby (z zachowaniem odstępu co najmniej 1,5m.)
 2. Wypożyczaniem książek zajmuje się nauczyciel bibliotekarz.
 3. Uczniowie mogą przebywać w bibliotece tylko przez czas wypożyczenia lub oddania książki (uczniowie nie pełnią żadnych dodatkowych funkcji w bibliotece).
 4. Książki wypożycza się, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 5. Biblioteka szkolna funkcjonuje w dniach i godzinach wywieszonych na drzwiach.

Gabinet pielęgniarki szkolnej

 1. Uczniowie przychodzą do gabinetu tylko w razie potrzeby – kontuzja, złe samopoczucie, inne problemy zdrowotne – pojedynczo lub z osobą wspomagającą.
 2. Pielęgniarka szkolna przeprowadza działania profilaktyczne z zastosowaniem wszelkich środków ostrożności – według ustalonego przez siebie porządku.

Zajęcia logopedyczne

 1. Zajęcia odbywają się w gabinecie logopedy w formie indywidualnej.
 2. Odstęp między logopedą a uczniem musi wynieść co najmniej 1,5m.
 3. Uczniowie przychodzą na zajęcia w wyznaczonym dniu i o wyznaczonej godzinie.
 4. Gabinet logopedy musi być systematycznie wietrzony – co najmniej raz na godzinę.
 5. Nauczyciel logopeda ma założoną przyłbicę w czasie zajęć.

Zajęcia grupowe pozalekcyjne – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, artystyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia rewalidacyjne grupowe, itp.

 1. W czasie zajęć między uczniami oraz uczniami a nauczycielem, zachowany musi być dystans co najmniej 1,5m.
 2. Uczniowie siedzą w pojedynczych ławkach.
 3. Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyrządów, zeszytów i innych przedmiotów.
 4. W sytuacjach, kiedy nauczyciel wykorzystuje szkolne przedmioty, muszą być one po zajęciach zdezynfekowane; w przypadku książek, materiałów papierniczych – zachować 2-dniowy okres kwarantanny).
 5. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizowane w grupach powyżej 2 osób, muszą być przeprowadzone poza gabinetem pedagoga szkolnego.
 6. Zajęcia odbywają się zawsze w dobrze wywietrzonej Sali.

Zajęcia indywidualne – rewalidacja, terapeutyczne, w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, itp.

 1. W czasie zajęć między uczniem a nauczycielem, zachowany musi być dystans co najmniej 1,5m.
 2. Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyrządów, zeszytów i innych przedmiotów.
 3. W sytuacjach, kiedy nauczyciel wykorzystuje szkolne przedmioty, muszą być one po zajęciach zdezynfekowane; w przypadku książek, materiałów papierniczych – zachować 2-dniowy okres kwarantanny).
 4. Zajęcia odbywają się zawsze w dobrze wywietrzonej Sali w wyznaczonych dniach i godzinach. 

Porady i konsultacje, interwencje itp. – pedagog szkolny

 1. W razie potrzeby uczeń przychodzi do pedagoga szkolnego w godzinach i dniach wywieszonych na drzwiach gabinetu.
 2. W gabinecie pedagoga może przebywać jednocześnie maksymalnie 2 uczniów – z zachowaniem koniecznego odstępu co najmniej 1,5 m. Zaleca się jednak, by były to sytuacje sporadyczne. Rozmowy powinny być przeprowadzane indywidualnie. W przypadku interwencji, wyjaśnienia sprawy wymagającej obecności większej liczy uczniów – działania te muszą być przeprowadzone poza gabinetem pedagoga.
 3. W sytuacji konieczności skontaktowania się z rodzicem ucznia, zalecana jest forma kontaktu na odległość. Jeśli kontakt osobisty jest konieczny – należy umówić się na konkretny dzień i godzinę. 

Rozwiązania mające na celu zmniejszenie kontaktu między uczniami oraz zminimalizowanie ryzyka zakażenia

 1. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie są zobowiązani przebywać na wyznaczonych korytarzach (klasy 1-3 i klasa 5 – dolny hol, klasy 4 i 6-8 – górny hol).
 2. W przypadku sprzyjającej pogody zaleca się spędzanie przerwy na boisku szkolnym, według ustalonego porządku (klasy 1-3 – dolne boisko, 4-6 – górne boisko, 7-8 – środkowe boisko).
 3. Wszystkie zajęcia wychowania fizycznego (przy sprzyjającej pogodzie), odbywają się na świeżym powietrzu – zarówno klas starszych, jak i klas 1-3.
 4. Zaleca się prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu także w ramach innych przedmiotów, jeśli jest to możliwe (z zachowaniem realizacji tematu z programu nauczania).
 5. Uroczystości szkolne, np. rozpoczęcie roku szkolnego, apele, ślubowanie na ucznia, pasowanie na czytelnika, różnego rodzaju przedsięwzięcia zostaną w miarę możliwości ograniczone. Ograniczenie będzie polegało na zmniejszeniu liczby uczestniczących oddziałów, a tym samym uczniów; ewentualnie możliwości przeprowadzenia danego przedsięwzięcia w dwóch turach. Niektóre apele i uroczystości – rozpoczęcie roku szkolnego, msza święta, zakończenie roku szkolnego, apele robocze, itp. mogą zostać odwołane.
 6. Uczniowie chcący wyjść na boisko szkolne w czasie przerwy, czekają cierpliwie na nauczyciela nie pchając się do korytarzyka przy wyjściu na dwór.
 7. Zajęcia będą odbywać się przez cały dzień w wyznaczonych dla danej klasy Sali, według następującego porządku:

  DOLNY KORYTARZ
  klasa 1 – sala nr 106
  klasa 2 – sala nr 105
  klasa 3 – sala nr 103
  klasa 5 – sala nr 104

  GÓRNY KORYTARZ
  klasa 4 – sala matematyczna 201
  klasa 6 – sala biologiczna.
  klasa 7 – sala polonistyczna 228
  klasa 8 – sala języka angielskiego 202

  Informatyka będzie odbywała się w Sali informatycznej – po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.

  Wychowanie fizyczne – w miarę możliwości na świeżym powietrzu, ewentualnie w Sali gimnastycznej. Przy wejściu do szatni – obowiązkowa dezynfekcja rąk.
 8. Nauczyciel otwiera i zamyka klasę, włącza i wyłącza światło oraz otwiera i zamyka okna tak, by uczniowie nie dotykali niepotrzebnie tych elementów.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników placówki

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 6. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 7. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

Postępowanie w przypadku niepokojących objawów, wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem.

 1. Osoba prowadząca zajęcia z dzieckiem niezwłocznie informuje dyrektora o podejrzeniu zakażenia wirusem COVID-19 u podopiecznego.
 2. Dziecko niezwłocznie zostaje odizolowane i pozostaje pod opieką osoby dorosłej, wyznaczonej przez dyrektora szkoły.
 3. Natychmiast zostają telefonicznie poinformowani rodzice, których zobowiązuje się do bezzwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
 4. W uzgodnieniu z rodzicami zostaje poinformowany lekarz i stacja sanitarno-epidemiologiczna w Złotowie.
 5. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 6. Dalsze działania będą zgodne z zaleceniami SANEPIDU.

Zawieszenie zajęć w szkole

 1. W przypadku zakażenia wirusem COVID-19 oraz niepokojącą sytuacją epidemiologiczną na danym obszarze, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, może złożyć wniosek o pozytywną opinię do stacji sanitarno-epidemiologicznej w sprawie zawieszenia zajęć.
 2. Dalsze działania będą zależne od decyzji SANEPIDU.