EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – wymagania w roku 2024

Język polski – 14 maja 2024 (wtorek), godz. 9.00, czas trwania: 120 minut.

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 45 punktów, w tym:
  a) część 1: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt. (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50% zadań otwartych).
  b) część 2: wypracowanie – 20 pkt.
 • Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.
 • W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.
 • Lista lektur obowiązkowych, określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, których mogą dotyczyć zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021r.
  a) Charles Dickens, „Opowieść wigilijna”
  b) Aleksander Fredro, „Zemsta”
  c) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII
  d) Aleksander Kamiński, „Kamienie na szaniec”
  e) Adam Mickiewicz, „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, „Dziady” cz. II, „Pan Tadeusz” (całość)
  f) Antoine de Saint-Exupery, „Mały Książę”
  g) Henryk Sienkiewicz, „Quo vadis”, „Latarnik”
  h) Juliusz Słowacki „Balladyna”.

Matematyka – 15 maja 2024 (środa), godz. 9.00, czas trwania: 100 minut.

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów, w tym: 15 pkt. – zadania zamknięte, 10 pkt. – zadania otwarte.
 • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019-2020: 6).

Język obcy nowożytny – 16 maja 2024 (czwartek), godz. 9.00, czas trwania: 90 minut.

 • Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych ( w skali ESOKJ)-A2
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym: 34 pkt. – zadania zamknięte, 21 pkt. – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczna zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty – 2 lipca 2021r.
Przekazanie szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 8 lipca 2021r.
Wydanie zdającym zaświadczeń oraz informacji – 9 lipca 2021r.