Przewodniczący Rady Rodziców – 
Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców – 
Skarbnik -  
Sekretarz – 

Opłaty na Radę Rodziców w roku szkolnym wynoszą:

Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Banku Spółdzielczego w Złotowie:
RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ŁĄKIEM
62 8941 0006 0028 5726 2000 0010